زندگی جنسی و عاطفی شما متعلق به خود شما است٬ بر اساس انتخاب شما ساخته شده و در طول زمان تکامل میابد.