جنسیت شما مسئله‌ای چندبعدی است (که شامل جنبه های جسمی/فیزیولوژیکی، شناختی، عاطفی و رابطه‌ای می شود).