جنسیت یک بعد اساسی از زندگی انسان است که نیازمند احترام گذاشتن به خود، دیگران و قانون می باشد.