بزرگسال یا خردسال٬ در Planning Familial (تنظیم خانواده) از شما به تنهایی یا در حضور همراه و بدون توجه به گرایش جنسی و جنسیتان استقبال می‌شود.