جنسیت یک بعد اساسی از زندگی انسان است که نیازمند احترام گذاشتن به خود، دیگران و قانون می باشد.

در لوکزامبورگ قانون از شما در برابر خشونت و سوءاستفاده چه در داخل و چه در خارج از خانه محافظت می‌کند.

شما مسئول جنسیت خود هستید.

زندگی جنسی و عاطفی شما متعلق به خود شما است٬ بر اساس انتخاب شما ساخته شده و در طول زمان تکامل میابد.

جنسیت شما مسئله‌ای چندبعدی است (که شامل جنبه های جسمی/فیزیولوژیکی، شناختی، عاطفی و رابطه‌ای می شود).

Planning Familial (تنظیم خانواده) صرف‌نظر از زبانی که به آن صحبت می‌کنید٬ به صحبت های شما گوش می دهد.

بزرگسال یا خردسال٬ در Planning Familial (تنظیم خانواده) از شما به تنهایی یا در حضور همراه و بدون توجه به گرایش جنسی و جنسیتان استقبال می‌شود.

Planning Familial (تنظیم خانواده) به صحبت های شما گوش می‌دهد، به شما اطلاع‌رسانی می‌کند، به شما مشاوره می دهد و شما را درمان می‌کند.

Planning Familial (تنظیم خانواده) به سوالات شما به صورت بی‌طرفانه، خصوصی٬ رایگان و بدون تبعیض پاسخ می‌دهد.

Planning Familial (تنظیم خانواده) در نزدیکی شما در لوکزامبورگ قرار گرفته است.

Planning Familial (تنظیم خانواده) خدمات اختصاصی به منظور سلامت جنسی، عاطفی و باروری به شما ارائه می‌دهد.

Sexoogle

 • A

  Abstinence
  Actes sexuels punissables
 • B

  Bactérie
  Bientraitance
 • C

  Canaux déférents
  Cape cervicale
 • D - E

  Densité osseuse
  Dépistage
 • F - G

  Fécondation
  Fellation
 • H - I

  Harcèlement
  Hémorragie
 • J

  Jalousie
  Jaunisse
 • L

  Latex
  Lesbienne (personne)
 • M - N

  Majeur.e
  Majorité sexuelle
 • O - P

  Ocytocine
  Œstrogène
 • Q - R

  Queer
  Rapport sexuel
 • S

  Sac amniotique (OMS)
  Santé affective et sexuelle (OMS)
 • T - V

  Terminaisons nerveuses
  Testicules